Avtale om kortere HMS - opplæring

Avtale om kortere HMS - opplæring

30.09.2019

(Virksomheten) og (navn på hovedverneombudet/ansattes representant) er enige om at risikoforholdene i (Virksomheten) er av en slik karakter og omfang at det er forsvarlig at verneombudene og AMU medlemmene gjennomfører kortere opplæring enn 40 timer, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. 


Formål med kurset er å gi en innføring i Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Gjennomgå internkontrollforskriften, og gi en grundig gjennomgang av verneombudets oppgaver.

Sted, dato

_________________________                    __________________________________________________
Virksomheten AS                                 Hovedvernombud/ansatte representant